اخبار
 
 
     
 
     
سخنی با اولیا
 

انتظارات دبیرستان از اولیای محترم

 

  1. مشارکت فکری ، فرهنگی ، عاطفی و آموزشی در امور مدرسه
  2. هماهنگی و همسویی تربیتی و آموزشی میان خانه و مدرسه
  3. شرکت فعال در جلسات
  4. همکاری در اجرای طرح های فرهنگی و آموزشی و پیگیری امور محول شده از طرف مدرسه
  5. ترجیح تصمیمات مسئولین مدرسه بر نظرات و سلیقه های شخصی خود و دیگران
  6. عدم قیاس دانش آموز و برنامه ها و تصمیمات او با برنامه های دیگران و مدارس دیگر تا در دانش آموز دلسردی و بی اعتمادی ایجاد نکند
  7. ارائه پیشنهاد به مسئولین مدرسه جهت تصمیم گیری منطقی و مناسب
  8.  اطلاع رسانی به موقع مشکلات خاص دانش آموز
  9. مرور آیین نامه های دبیرستان و پیگیری موارد آن و توجه ویژه نسبت به موارد انضباطی
  10. مراجعات حضوری مداوم و هماهنگی قبلی آن از طریق تلفن هاي مدرسه به منظور ضایع نشدن اوقات شریف خود